Krátké vlny: Příprava na Světovou radiokomunikační konferenci

311 dní zbývá do zahájení Světové radiokomunikační konference (WRC-23), která tento rok proběhne v Dubaji od 20. listopadu do 15. prosince a která na svém konci zaktualizuje celosvětová pravidla pro využívání rádiových kmitočtů na další čtyři roky. Program a body jednání se připravují celé čtyři roky a jednotlivé státy kromě práce na svých národních pozicích pracují na společných pozicích v rámci jednotlivých regionálních uskupení. V případě České republiky je to zejména práce v rámci Evropské unie a dále Evropské konferenci poštovních a telekomunikačních správ.

Cyklus přípravy Světové radiokomunikační konference, zdroj ITU

Na konci minulého roku přijala Skupina pro politiku rádiového spektra („RSPG“), poradní orgán Evropské komise, Stanovisko k Světové radiokomunikační konferenci WRC 2023, které kromě jiného obsahuje doporučení vhodného postupu pro konkrétní body jednání, které vyžadují společný postoj členských států EU s ohledem na možný vliv na společná EU pravidla nebo na zásadní politické cíle EU. Evropská komise by toto doporučení měla přetavit v závazný dokument pro jednání na WRC-23.

Výsledek jednání WRC-23 je vtělen do Radiokomunikační řádu, který je závazný pro členské státy Mezinárodní telekomunikační unie a upravuje klíčová pravidla pro radiokomunikační služby. Tyto služby a jejich parametry mají většinou ze své povahy mezinárodní dopad (ať už se jedná o mobilní, letecké, námořní nebo kosmické služby), a proto je klíčové dojít na jednání WRC-23 ke kompromisu a harmonizaci využívání spektra, resp. stanovení pravidel využívání spektra tak, aby řádný uživatel nebyl rušen. Tam, kde nelze dosáhnout celosvětové harmonizace, může být možná harmonizace v rámci jednoho ze tří regionů. Samozřejmě čím větší harmonizace ve využívání rádiových kmitočtů napříč regiony, tím větší úspory z rozsahu pro výrobce a méně omezení při přeshraničním poskytování služeb.

Jako relevantní témata programu WRC-23 RSPG identifikovalo elektronické komunikace a konektivitu, média, dopravu, vesmír, výzkum a společnou bezpečnostní a obrannou politiku.

Rozšíření pásem pro mobilní službu (IMT)

Na základě výsledků studií sdílení a kompatibility navrhuje bod 1.2 programu WRC-23 určit následující kmitočtová pásma pro standard IMT, včetně případných dalších určení pro primární využívání. Jedná se o kmitočtová pásma (Evropa se nachází v regionu 1):

  • 3 600-3 800 MHz and 3 300-3 400 MHz (region 2);
  • 3 300-3 400 MHz (úprava poznámky pod čarou v regionu 1);
  • 6 425-7 025 MHz (region 1);
  • 7 025-7 125 MHz (globálně);
  • 10 000-10 500 MHz (region 2)

Jedním z pásem, kam bude soustředěna pozornost průmyslu a lobbistů, je pásmo 6 425-7 025 MHz a jeho budoucí využití. Stanovisko RSPG uvádí, že v Evropě může toto kmitočtové pásmo reagovat na dodatečnou poptávku po spektru ve středním pásmu pro 5G/6G, protože má podobné podmínky šíření jako pásmo 3 400-3 800 MHz. Nicméně RSPG zastává názor, že budoucí evropská politická strategie a rozhodnutí o harmonizaci v pásmu 6 425-7 125 MHz by měly být založeny důkladném zvážení řady otázek o směřování využití spektra pro IMT a RLAN.

Bohužel studie sdílení a kompatibility možného sdílení pásma mezi IMT a RLAN nejsou dokončeny. Zpráva nicméně konstatuje, že pásmo 6 425-7 125 MHz je v některých členských státech hojně využíváno dálkovými a vysokokapacitními pevnými spoji, například pro backhauling (ačkoli s rozvojem optických vláken lze očekávat určitý pokles využití). Koexistence venkovních větších základnových stanic IMT s pevnými spoji ale vyžaduje velké odstupové vzdálenosti.

Pro doplnění je nutné dodat, že kmitočtové pásmo 6 425-7 075 MHz se také používá pro pevnou družicovou službu ve vzestupném směru (6 425- 7 075 MHz) a v sestupném směru (6 700-7 075 MHz) s tím, že ochrana vzestupného směru družic je ze své podstaty mezinárodní povahy.

RSPG doporučuje Evropské komisi, aby výslovně objasnila, jaký záměr má mít EU s tímto pásmem – zda má být přiděleno pro IMT, nebo pro RLAN, nebo zda se mají nastavit podmínky pro sdílené využívání. Současně to ale nemá bránit identifikaci pro IMT na WRC-23, nicméně EU by ji neměla aktivně prosazovat. Zpráva ale jasně říká, že RSPG toto pásmo zahrne do svého pracovního programu i s ohledem na výsledky studií, které připravuje CEPT. Uvidíme, zda studie umožní nastavit technické parametry využívání tohoto pásma tak, aby byla možné společné využívání pásma.

Co se týče využívání pásma 3 600-3 800 MHz skupina RSPG doporučuje, aby Evropská komise navrhla Radě aktualizaci přidělení tohoto kmitočtového pásma pro mobilní služby, s výjimkou leteckých mobilních služeb, neboť to usnadní koordinační jednání mezi zeměmi EU a zeměmi mimo EU na hranicích EU.

Revize pásma UHF

Bod 1.5 programu se zabývá přezkumem využívání spektra a potřeb stávajících služeb v kmitočtovém pásmu 470-960 MHz v regionu 1 a možnými regulačními opatřeními v kmitočtovém pásmu 470-694 MHz na základě tohoto přezkumu. Zpráva výslovně uvádí, že při zvažování regulačních možností týkajících se budoucího využívání kmitočtového pásma 470-694 MHz je třeba vzít v úvahu všechny relevantní aspekty, jako jsou různé potřeby využití spektra v jednotlivých členských státech, včetně volně šiřitelné terestrické televize, technologický vývoj, změny v chování spotřebitelů a různé politické, sociální, kulturní a hospodářské cíle obecného zájmu.

Skupina RSPG doporučuje, aby Evropská komise navrhla Radě takový postoj EU, který by zajistil, že rozhodnutí WRC-23 o tomto bodu programu bude v souladu s rozhodnutím 2017/899 (EU), které stanoví prioritu pro zemské televizní vysílání a využívání PMSE alespoň do konce roku 2030.

Dokument dále uvádí, že mnoho členských států nepovažuje v tuto chvíli za nutné přijmout regulační opatření (žádná změna na WRC-23 („no change“), s náznakem zařazení tohoto bodu programu opět na WRC-27 nebo WRC-31) a že několik dalších členských států považuje za nutné přijmout regulační opatření (koprimární přidělení mobilní, s výjimkou letecké mobilní, služby, které by mohlo nabýt účinnosti později (např. 31. prosince 2030)).

V návaznosti na tuto diskusi skupina RSPG určila možné kompromisní řešení, které by mělo být doporučeno jako postoj EU pro WRC-23. Tímto kompromisem by mělo být sekundární přidělení pro pohyblivou službu (s výjimkou letecké pohyblivé služby), s tím, že v rámci bodu programu WRC-31 bude zváženo možná změna tohoto sekundárního přidělení. Zda na komprimární nebo rovnou na primární dokument neupřesňuje.

Bude zajímavé sledovat, jakým způsobem tato doporučení Evropská komise přepíše do postoje EU a jak zvládne v Dubaji tento společný postoj prosazovat. Stejně tak s jakým mandátem odjede česká delegace, přece jen v minulosti měl Český telekomunikační úřad k televiznímu terestrickému vysílání více než macešský vztah.

Autor:

Zanechte komentář

Všechny údaje jsou povinné. E-mail nebude zobrazen.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..