Krátké vlny: O jedné hromadné změně přídělů rádiových kmitočtů

Podle Terryho Pratchetta se zákonům vysmívají dva typy lidí: ti, kteří je porušují, a ti, kteří je vytvářejí. Tenhle legislativně-regulační bonmot mě napadl, když jsem se podíval na vypořádání připomínek z veřejné konzultace Českého telekomunikačního úřadu týkající se změny přídělů rádiových kmitočtů společností Czech Digital Group, a.s., ČESKÁ TELEVIZE, České radiokomunikace a.s., ČESKÝ ROZHLAS, Digital Broadcasting s.r.o., incrate s.r.o., Inmarsat Ventures SE, Nordic Telecom 5G a.s., O2 Czech Republic a.s., PODA a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s. Tato změna na poslední chvíli má uvést v život předchodné ustanovení z tzv. implementační novely zákona o elektronických komunikacích, podle kterého může ČTÚ do 31. prosince 2022 změnit již dříve udělené příděly a přidat zde možnost uložení povinnosti podle § 22 odst. 3 a § 79a novely.

Ustanovení § 22 odst. 3 dává předsedovi Rady ČTÚ možnost, v případě, že tržně motivované budování infrastruktury naráží na nepřekonatelné ekonomické a fyzické překážky v dané oblasti, v jejichž důsledku má přístup koncových uživatelů k sítím nebo službám značné nedostatky nebo vůbec neexistuje, v rozhodnutí o přídělu uvést:

  • podmínky sdílení fyzické infrastruktury využívající rádiové kmitočty včetně aktivních prvků sítě,
  • rámcové podmínky a pravidla obchodních dohod o roamingu,
  • podmínky koordinace stavebních prací za účelem budování sítí elektronických komunikací využívajících rádiové kmitočty a
  • podmínky související se sdílením pasivní infrastruktury nebo povinnosti uzavírat lokalizované dohody o přístupu k roamingu nebo možnost Úřadu stanovit takové podmínky rozhodnutím podle § 79a.

Ustanovení § 79a dává úřadu oprávnění, pokud nejsou žádnému podnikateli zpřístupněny žádné funkční a podobné alternativní prostředky pro přístup ke koncovým uživatelům za spravedlivých a přiměřených podmínek, uložit síťovým operátorům povinnosti související se sdílením pasivní infrastruktury nebo povinnosti uzavírat lokalizované dohody o přístupu k roamingu. Současně musí být splněna podmínka, že je to přímo nezbytné pro místní poskytování služeb, které využívají rádiové spektrum a že byla tato možnost jednoznačně stanovena v přídělu rádiových kmitočtů.

Současně v dotčené oblasti naráží tržně motivované zavádění infrastruktury pro poskytování sítí nebo služeb závislých na užívání rádiového spektra na nepřekonatelné ekonomické nebo fyzické překážky, a proto má přístup koncových uživatelů k sítím nebo službám značné nedostatky nebo vůbec neexistuje.

Pokud uložený přístup do pasivní infrastruktury nebude dostačovat, může Úřad uložit povinnosti týkající se sdílení aktivní infrastruktury.

Úřad má slovy zákona také při ukládání této povinnosti zohlednit:

  • potřebu maximalizovat připojení v celé Evropské unii, podél hlavních dopravních tras a v určitých územních oblastech, jakož i možnost výrazně zvýšit výběr a dosáhnout vyšší kvality služeb pro koncové uživatele,
  • zajištění účinného využití rádiového spektra,
  • technickou proveditelnost sdílení a s ním spojených podmínek,
  • stav hospodářské soutěže v oblasti infrastruktury i v oblasti služeb,technologické inovace,
  • převažující potřebu podporovat pobídku operátora poskytujícího službu velkoobchodního přístupu, aby infrastrukturu vůbec zavedl.

Pravomoc uložit tuto povinnost sdílení pasivní a aktivní fyzické infrastruktury, stanovení podmínek a pravidel obchodních roamingových dohod nebo podmínek koordinace stavebních prací má ČTÚ mimo režim analýz relevantních trhů, což teoreticky činí toto ustanovení více „životaschopné“, nicméně z textace zákona je zřejmé, že toto ustanovení je určeno pro řešení „lokálních problémů“, nikoliv celostátní situaci na trhu mobilních služeb. Sám úřad ve vypořádání uvádí, že „uvedená podmínka umožní v případech vyvolaných konkrétním odůvodněným požadavkem na sdílení infrastruktury v konkrétní lokalitě, aby Úřad takový požadavek posoudil z hlediska účelnosti a naplnění podmínek stanovených zákonem, a na základě kladného výsledku posouzení vydal rozhodnutí umožňující zajistit nebo zvýšit dostupnost veřejných služeb elektronických komunikací v dané lokalitě.“

I když zkušenosti s obcházením zákona o elektronických komunikacích tento rok už bohužel máme.

Ve veřejné konzultaci přispěli tři operátoři (T-Mobile, České radiokomunikace, Czech Digital Group), ostatní zřejmě rezignovali s tím, že se jedná o zákonnou povinnost, které se stejně neubrání. Možná je to škoda. Protože zrovna první připomínka uplatněná společností T-Mobile uhodila hřebíček na hlavičku. Dlužno říci, že ji ČTÚ neakceptoval.

T-Mobile namítl, že „výzva ČTÚ k uplatnění připomínek k obecnému záměru neobsahuje konkrétní znění ustanovení, které by mělo být do přídělů doplněno. ČTÚ zveřejnil pouze záměr sjednotit podmínky pro držitele přídělů rádiových kmitočtů a doplnit na základě změny přídělu do uvedených přídělů možnost uložit v případě splnění zákonných předpokladů podmínky podle § 22 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích nebo povinnosti podle § 79a zákona o elektronických komunikacích. Navrhujeme doplnění konkrétního znění ustanovení, které by prostřednictvím rozhodnutí o změně přídělů mělo být do přídělů doplněno. Dále navrhujeme prodloužení veřejné konzultace o lhůtu adekvátní pro uplatnění připomínek k tomuto znění.“

ČTÚ připomínku vypořádal tak, že ji neakceptoval, neboť podle něj je „zcela konkrétní návrh záměru uveden přímo v textu výzvy k uplatnění připomínek (viz https://www.ctu.cz/zmena-pridelu-prechodne-ustanoveni-374-2021-sb): „Záměrem Úřadu je sjednotit podmínky pro všechny držitele přídělů rádiových kmitočtů a doplnit na základě změny přídělu do níže uvedených přídělů rádiových kmitočtů možnost uložit v případě splnění zákonných předpokladů podmínky podle § 22 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích nebo povinnosti podle § 79a zákona o elektronických komunikacích“.

Bohužel toto znění je neurčité. Minimálně v případě odkazu na § 79a zákona o elektronických komunikacích, který pokrývá více situací a konzultovaná změna přídělu se má týkat „jen“ povinnosti uvedené v odstavci jedna (a souvisejících), těžko pak odstavce šest nebo sedm. Nechme se překvapit, zda neúspěšně připomínkující subjekty budou „kverulovat“ i v dalších fázích změny přídělu.

V poslední době (a nejen při čtení výsledků této veřejné konzultace) musím souhlasit s Christopherem Wyliem, který ve své knize Mindf*ck napsal, že „jsme vychováváni k tomu, abychom důvěřovali našim institucím – vládě, policii, školám, nezávislým regulačním orgánům. Jako bychom počítali s tím, že v příslušné kanceláři sedí chlapík s tajným týmem expertů, který má nějaký plán, a kdyby ten plán nefungoval, klid, má ještě plán B a plán C – někdo to má na starosti a postará se o to. Jenomže ve skutečnosti žádný takový chlapík neexistuje.“ Ale to už vlastně víme od zvládání kovidové epidemie…

Autor:

Zanechte komentář

Všechny údaje jsou povinné. E-mail nebude zobrazen.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..