Krátké vlny: Elektronické komunikace ve výroční zprávě soutěžního úřadu

Blíží se polovina druhého kvartálu a to pro většinu úřadů znamená finalizaci a publikaci výročních zpráv, ve kterých hodnotí své aktivity, působení, hospodaření za uplynulý rok. Některé úřady musí tyto výroční zprávy zasílat v rámci transparentnosti na Vládu a do Parlamentu. Český telekomunikační úřad zasílá výroční zprávu na Vládu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu a pamatuji si věčné každoroční debaty, zda může ministerstvo upravovat text výroční zprávy. Může? Samozřejmě, že ne, ministerstvo je přeci jen v roli pošťáka. A co když tam najde chyby? Může?

A chudáci některé instituce, u nichž musí Poslanecká sněmovna výroční zprávy schválit, neboť jejich neschválení může přinést negativní dopad do jejich fungování. Jako například Česká televize, u které může Poslanecká sněmovna odvolat Radu, pokud dvakrát po sobě neschválí Výroční zprávu o činnosti České televize nebo Výroční zprávu o hospodaření České televize. A v turbulentní době, kdy poslední zasedání Rady České televize hodnotí novinář a mediální analytik Filip Rožánek v rámci Politického podcastu Adama Blišťana jako zasedání, které za celou svou kariéru nezažil, si člověk musí vzpomenout na Timothy Snydera a jeho radu:

„Braňte instituce: Chraňte instituce, jako jsou soudy nebo média. Nemluvte o „našich institucích“, dokud se za ně sami nepostavíte. Samy se neochrání, naopak začnou se hroutit jako domino, pokud je občané nebrání od začátku.“ 

Zpátky však k výročním zprávám. Český telekomunikační úřad na té své ještě vyšívá (těšíme se), ale i v čerstvě zveřejněné výroční zprávě Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2020 najdeme části věnující se telekomunikacím a digitální ekonomice.

ÚOHS ve své zprávě připomíná, že připomínkoval materiály zpracované Českým telekomunikačním úřadem, jako například podmínky aukce a dále rozhodnutí o stanovení povinností podnikům s významnou tržní silou na trzích č. 1 – velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě a č. 2 – velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích.

Bohužel se ve zprávě objevuje znovu přání ÚOHS získat přístup k „geolokačním údajům“.  Důvodem má být, že „zejména při prošetřování možného narušení soutěže zakázanými dohodami soutěžitelů (dohody o určení ceny, rozdělení trhu, bid rigging apod.) ověřuje Úřad existenci předchozích kontaktů mezi soutěžiteli, jejich vzájemnou komunikaci a koordinaci postupu v soutěži na trhu.“

ÚOHS si správně povšiml „vzrůstajícího významu elektronické dálkové komunikace mezi šetřenými subjekty, zejména manažery a dalšími pracovníky soutěžitelů.“

„Právě informace o telekomunikačním provozu mezi těmito osobami mohou být pro šetření Úřadu klíčové, podobně pak i zjišťování polohy telekomunikačních zařízení v čase. Z výše uvedených důvodů proto Úřad navrhl dílčí část novely zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“). Úřad usiluje o to, aby byl včleněn mezi subjekty uvedené v § 97 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích.“

ÚOHS chce toto oprávnění využívat k odhalování protisoutěžního jednání a následně k řádnému vedení správních řízení.

Chtění a realita jsou rozdílné světy a je smutné, že text ve výroční zprávě nereflektuje debatu, která proběhla k novele zákona o elektronických komunikacích a která vyústila v předložení pozměňovacího návrhu, který tuto navrhovanou a chtěnou kompetenci ÚOHS z vládního návrhu odstraňuje. A je to smutné i s ohledem na průběžnou judikaturu Evropského soudního dvora (SDEU), který se naposledy začátkem března vyjádřil v rámci zodpovězení předběžné otázky ve věci C‑746/18, že i přístup k omezenému množství provozních a lokalizačních údajů nebo přístup k údajům během krátké doby může poskytnout přesné informace o soukromém životě uživatele elektronické komunikace. Podle SDEU brání právo EU vnitrostátní právní úpravě, která orgánům veřejné správy umožňuje přístup k souboru údajů o provozu nebo poloze, který umožňuje vyvodit přesné závěry týkající se soukromého života, za účelem prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestné činy, aniž by se takový přístup omezoval na postupy a řízení v boji proti závažné trestné činnosti nebo předcházení závažným ohrožení veřejné bezpečnosti. Se vší úctě k agendě a práci ÚOHS jako správního orgánu v tomto úzkém pojetí tam bid rigging nevidím.

Pojďme se podívat, jaké případy z digitálního světa ÚOHS šetřil v roce 2020 a ocitly se ve výroční zprávě?

Mezi zakázané dohody, které ÚOHS potrestal, se objevuje kartelová dohoda o IT zakázce města Přerova (účastníci řízení: AUTOCONT, a. s.; TESCO SW, a. s.; O2 Czech Republic, a. s.; EMOS, spol. s r. o.; BACH systems, s. r. o. Prvostupňové pokuty byly uděleny ve výši 118 653 000 Kč. Soutěžitelé se dopustili porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže tím, že si prostřednictvím vzájemných kontaktů a výměny informací rozdělili plnění veřejné zakázky „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“, jejímž zadavatelem bylo statutární město Přerov, a všichni s výjimkou společnosti O2 Czech Republic a. s. se podíleli i na tvorbě zadání předmětné zakázky, a to vše s cílem ovlivnit její výsledek tak, aby nabídka, na jejímž plnění se budou všichni účastníci řízení podílet, byla vítězná.

Správní řízení bylo zahájeno na základě podkladů postoupených Policií České republiky týkajících se dané veřejné zakázky. Vzhledem k tomu, že uvedené společnosti splnily všechny podmínky procedury narovnání, která byla v rámci tohoto správního řízení aplikována, ÚOHS snížil pokuty o zákonem stanovených 20 % a neuložil zákaz plnění veřejných zakázek, který účastníkům hrozil. Proti rozhodnutí nebyly podány rozklady.

Pokutu za zneužití dominantního postavení dostal kolektivní správce INTERGRAM, a to ve výši 20 799 000 Kč za to, že si v období od 1. 1. 2009 do 6. 11. 2014 na ubytovacích zařízeních vynucoval nepřiměřené obchodní podmínky za poskytnutí licencí k užití práv k předmětům ochrany výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů prostřednictvím zvukových a zvukově obrazových přístrojů umístěných na pokojích ubytovacích zařízení. Ke zneužití dominantního postavení došlo tím, že v uvedeném období účastník řízení ve svých sazebnících nezohledňoval obsazenost pokojů v ubytovacích zařízeních. Požadoval tak od provozovatelů ubytovacích zařízení platbu odměn i z neobsazených pokojů, v nichž prokazatelně k užití dotčených práv nemohlo dojít. Úřad konstatoval, že požadavek platby odměny i za neobsazené pokoje nelze považovat za přiměřenou obchodní podmínku, a tudíž nesplňuje podmínku proporcionality vzájemného smluvního plnění a protiplnění. Toto rozhodnutí není pravomocné, neboť proti němu byl podán rozklad.

Za stejné zneužití dominantního postavení se dopustil také ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním – OSA a byl za to oceněn pokutou ve výši 10 676 000 Kč. V tomto případě ÚOHS také rozhodl o rozkladu, kdy nepřisvědčil žádné rozkladové námitce a rozhodnutí potvrdil.

V rámci veřejných zakázek ÚOHS zrušil zadávací řízení na veřejnou zakázku Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky. Úřad konstatoval, že zadavatel neposkytl nezbytné technologické informace o použitelných službách pro účely podání nabídky, respektive nacenění předmětu plnění veřejné zakázky, týkající se možností realizace rádiového připojení předmětných pracovišť zadavatele, přičemž neumožnil dodavatelům získat uvedené informace ani na základě prohlídky místa plnění všech relevantních pracovišť zadavatele.

ÚOHS se krátce vyjadřuje i k plánům pro rok 2021 a jako jeden z hlavních cílů je oblast elektronických komunikací a také oblast elektronického obchodu.

„Z oblastí ekonomiky bude Úřad sledovat zejména elektronické komunikace, kde se bude zajímat o další vývoj aukce mobilních kmitočtů, která bohužel nepřinesla příchod čtvrtého velkého operátora. Soutěžní rezervy v této oblasti spatřujeme také v nízké penetraci virtuálních operátorů, jimž se nepodařilo získat významnější tržní podíl. Tuto oblast bude Úřad pozorně monitorovat, a to ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem. Úřad se dále zaměří na farmaceutický sektor, a to jak z hlediska hospodářské soutěže, tak i z pohledu veřejného zadávání. Sekce hospodářské soutěže provede rozsáhlé sektorové šetření zaměřené především na distribuci léčiv. Dále bude ÚOHS pečlivě sledovat oblast dopravy, stavebnictví a e-commerce.“

Zdá se tedy, že dospravovaná D1 a personální výměna v čele obou regulátorů bude mít pozitivní vliv na spolupráci obou úřadů – ÚOHS i ČTÚ. Což je skvělá zpráva, protože to znamená, že se třeba po více než roce dokončí analýza velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám, za který plédoval ve veřejné konzultaci Český telekomunikační klastr.

Joseph Chamberlain kdysi řekl: „Myslím, že se všichni shodneme na tom, že žijeme ve velmi zajímavých časech. Nepamatuji období, které by bylo takto plné historie, které by den za dnem přinášelo nové předměty zájmu a, mohu-li dodat, také důvody k úzkosti.“ Na dnešní dny to sedí více než obvykle, ale nepropadejme panice:-)

 

Autor:

Zanechte komentář

Všechny údaje jsou povinné. E-mail nebude zobrazen.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..